1

خرید اینترنتی دستگاه بخور سرد ارزان تهران

استفاده از بخور سرد به جای بخور گرم  برای افرادی که در ناحیه نای دچار ناراحتی هستند، بهتر می باسد زیرا استفاده از بخور رگم موجب التهاب مسیر های هوایی شده در حالی که بخور سرد این مشکل را ندارد. یکی از نکات استفاده از دستگاه بخور سرد حفظ نظافت ین دستگاه می باشد، از آنجا که این دستگاه ذرات آب را در هوا پراکنده می کند در اثر آلودگی  دستگاه قارچ و باکتری ها توسط ذرات آب به هوا پراکنده می شود، بنابراین مخزن این دستگاه هر روز با آب و صابون شسته شود.

ادامه مطلب...
1